جوهر و کاغذ سابلیمیشن

امروزه بر خلاف گذشته هر سطحی که فکرش را بکنید قابل رنگ آمیزی است. یکی از روش های چاپ که از طریق آن میتوان سطح هر جسمی را چاپ نمود سابلیمیشن است. نوعی جوهر برای این نوع چاپ مورد استفاده قرار میگیرد که به آن سابلیمیشن میگویند. برای اینکه جوهر سابلیمیشن را بر روی سطوح مختلف پیاده سازی کنند باید از کاغذ سابلیمیشن استفاده شود. تنها با کاغذ سابلیمیشناست که میتوان از این نوع جوهر برای چاپ استفاده نمود.

کاغذ سابلیمیشن

نوعی روش چاپ وجود دارد که به آن سابلیمیشن میگویند. چاپ سابلیمیشن برای سطوحی به غیر از سطوح کاغذی مورد استفاده قرار میگیرد. اما این نوع چاپ از جوهر و همچنین کاغذی مخصوص با همین نام انجام میشود. کاغذ سابلیمیشن از کاغذ های مناسب برای جوهر این نوع چاپ است که توسط آن میتوان جوهر را بر روی سطوح حک نمود. بدون کاغذ سابلیمیشن به هیچ وجه نمتیوان طرح را بر روی سطح چاپ نمود.